Statute

>>>Tutaj znajdziesz nasz Statut<<<

Załącznik do Uchwały nr 1 Fundatora Fundacji In_Spire
z dnia 19 stycznia 2022 roku

STATUT

Fundacji In_Spire

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja In_Spire”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez spółkę Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-734) przy ul. Głogowskiej 14, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000202703, zwaną dalej „Fundatorem”, na podstawie oświadczenia o ustanowieniu fundacji złożonego w akcie notarialnym Repertorium A nr 506/2022 sporządzonym w dniu 19 stycznia 2022 roku przez notariusza Ilonę Teresę Zielińską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Poznaniu przy ul. Tadeusza Kościuszki 86/6, 61-715 Poznań.

§ 2

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2020 r., poz. 2167 t.j.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 t.j.) oraz niniejszego Statutu.

§ 3

Fundacja ma osobowość prawną.

§ 4

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Poznań.
 2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 3. Fundacja może tworzyć w kraju i za granicą swoje oddziały, zakłady, filie, a także wchodzić w skład innych krajowych i zagranicznych fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji o celach zbieżnych lub tożsamych z celami statutowymi Fundacji.

§ 5

 1. Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.
 2. Fundacja może używać znaku graficznego Fundacji z napisem wskazującym na jej nazwę.

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 7

Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest minister właściwy do spraw gospodarki.

§ 8

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 9

Celami Fundacji są:

 1. promocja i wspieranie polskiej gospodarki;
 2. promowanie i upowszechnianie innowacyjności, przedsiębiorczości, komercjalizacji;
 3. promowanie i rozpowszechnianie dostępu do najnowszych technologii;
 4. promowanie cyfryzacji, digitalizacji, minimalizacja wykluczenia młodzieży i dorosłych;
 5. transfer wiedzy, rozwoju umiejętności i kompetencji;
 6. promowanie i upowszechnianie kultury, sztuki i nauki;
 7. promocja miasta, regionu, jak również ogólnopolska promocja dotycząca rzemiosła i dziedzictwa kulturowego;
 8. edukacja poświęcona ekologii, społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonemu
  sposobowi życia;
 9. wspieranie wiedzy o zielonych technologiach i ich zastosowaniu, promowanie Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ);
 10. wspieranie dzieci i młodzieży zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, głównie dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych;
 11. wspieranie profilaktyki oraz przeciwdziałanie marginalizacji społecznej.

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następującą (odpłatną i nieodpłatną) działalność pożytku publicznego:

 1. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi oraz organizacjami w zakresie wymienionym w celach Fundacji;
 2. współpracę z organizacjami społecznymi (NGO) w zakresie wymienionym w celach Fundacji;
 3. współpracę z podmiotami biznesowymi w zakresie wymienionym w celach Fundacji;
 4. organizowanie imprez kulturalno-oświatowych, kampanii informacyjnych, konferencji, seminariów, debat, wydarzeń wystawienniczych;
 5. organizowanie imprez sportowych, kulturalnych, turystycznych i zawodowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;
 6. organizowanie imprez technologicznych, zawodów gamingowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym;
 7. działania proeksportowe i promocja współpracy w ramach wspierania gospodarki;
 8. świadczenie usług doradczych dostosowanych do potrzeb przedsiębiorczości i aktywności społecznej;
 9. prowadzenie działalności wydawniczej i szkoleniowej;
 10. wspieranie, prowadzenie rewitalizacji i podejmowanie działań we współpracy ze społecznością lokalną;
 11. organizowanie zbiórek, w tym zbiórek publicznych i innych środków przekazu i komunikacji
  na odległość;
 12. promowanie i organizowanie wolontariatu oraz działalności charytatywnej;
 13. prowadzenie edukacji humanitarnej, rozwojowej i socjalnej;
 14. wspieranie rozwoju wiedzy dotyczącej zagadnień z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania i społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR);
 15. współpracę z instytucjami oświatowymi – realizowanie zagadnień dydaktycznych, edukacyjnych i profilaktycznych oraz rozwijanie umiejętności społecznych;
 16. prowadzenie projektów naukowo-badawczych realizowanych w przedmiocie badania i gromadzenia informacji o wyrównywaniu szans na rynku pracy i ich adaptacji do obecnych warunków;
 17. prowadzenie działań nakierowanych na zwiększenie kompetencji zawodowych oraz niwelowanie nierówności społecznych u młodzieży oraz osób dorosłych;
 18. wspieranie, finansowanie i promowanie twórczości artystycznej, talentów sportowych dzieci i młodzieży oraz ich prezentowanie w środowisku lokalnym i ogólnopolskim;
 19. prowadzenie działań na rzecz seniorów w zakresie promocji zdrowotnej, zwiększania aktywności zawodowej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu oraz cyfrowemu

§ 11

 1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczany na realizację celów statutowych.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
  1. organizacja targów, wystaw i kongresów (82.30.Z);
  2. działalność profesjonalna, naukowa i techniczna:
   2.1)
   - doradztwo związane z zarządzaniem: stosunki międzyludzkie (PR) i komunikacja (70.21.Z),
   - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
   2.2)
   - reklama, badanie rynku i opinii publicznej: pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejscana cele  reklamowe w radio i telewizji (73.12.A),
   - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C),
   - pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D),
   - badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),
   - działalność fotograficzna (74.20.Z),
   - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z);
  3. informacja i komunikacja:
   3.1) działalność wydawnicza:
   - wydawanie książek (58.11.Z),
   - wydawanie wykazów oraz list (adresowych, telefonicznych) (58.12.Z),
   - wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),
   - pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),
   - działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z),
   3.2) działalność związana z produkcją filmów, nagrań video, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych:
   - działalność związana z produkcją filmów, nagrań video i programami telewizyjnymi (59.12.Z),
   - działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami video i programami telewizyjnymi (59.12.Z),
   - działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z),
   3.3) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana:
   - działalność związana z oprogramowaniem (60.01.Z),
   - działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),
   - działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),
   3.4) działalność usługowa w zakresie informacji:
   - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),
   - działalność portali internetowych (63.12.Z);
  4. badania naukowe i prace rozwojowe:
   - badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (72.20.Z);
  5. działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca:
   5.1) wynajem i dzierżawa:
   - dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),
   5.2) działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca
   prowadzenie działalności gospodarczej:
   - działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),
   - wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z);
  6. działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją:
   6.1) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna:
   - pozostała działalność związana ze sportem (93.19.Z),
   6.2) działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką:
   - działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z),
   - działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z),
   - działalność obiektów kulturalnych (90.04.Z),
   6.3) działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą:
   - działalność muzeów (91.02.Z),
   - działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (91.03.Z),
   6.4) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (92.00.Z),
   6.5) działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna:
   - działalność obiektów sportowych (93.11.Z),
   - organizacji wydarzeń sportowych (93.19.Z),
   - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (93.21.Z).
 4. Zarząd może postanowić o prowadzeniu działalności gospodarczej w innych dziedzinach niż wskazane w ust. 3 powyżej, co wymaga zmiany niniejszego Statutu na zasadach w nim określonych.
 5. W przypadku, w którym podjęcie działalności gospodarczej w którejkolwiek z wyżej wymienionych dziedzin będzie wymagało uzyskania koncesji lub zezwolenia, Fundacja podejmie taką działalność po uzyskaniu stosownej koncesji lub zezwolenia.
 6. Fundacja realizując działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1 przeznacza na jej prowadzenie środki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych).
 7. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności, w którym prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 12

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy 00/100 złotych) oraz inne mienie takie jak: środki finansowe, nieruchomości, ruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 13

 1. Środki na realizację celów Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
  1) darowizn, spadków, zapisów;
  2) dotacji i subwencji oraz grantów;
  3) dochodów ze zbiórek, imprez publicznych;
  4) dochodów z majątku Fundacji;
  5) odsetek bankowych;
  6) funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;
  7) odpłatnej działalności pożytku publicznego;
  8) działalności gospodarczej Fundacji;
  9) crowdfundingu
 2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 3. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji jedynie z poszanowaniem woli testatorów lub darczyńców.
 4. Nadwyżka przychodów nad kosztami będzie przeznaczana w całości na cele statutowe Fundacji.

§ 14

 1. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, pod warunkiem, że w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 15

Środki posiadane i pozyskiwane przez Fundację mogą być wykorzystywane wyłącznie na realizację celów statutowych. Nie mogą one stanowić źródła zysków dla Fundatora, członków organów statutowych lub  pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 

§ 16

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

 1. udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji, w szczególności w stosunku do członków jej organów lub jej pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz jej pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
 2. przekazywaniu jej majątku na rzecz członków jej organów lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 3. wykorzystywaniu majątku na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich
  osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie
  bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 4. zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 17

 1. Fundacja prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Fundacja sporządza roczne sprawozdanie finansowe, na zasadach określonych przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego, jeśli znajdują zastosowanie.
 3. Prowadząc rachunkowość, o ile to będzie miało zastosowanie, Fundacja wyodrębni rachunkowo, w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z następujących form działalności:
  1) nieodpłatnej działalności pożytku publicznego;
  2) odpłatnej działalności pożytku publicznego;
  3) działalności gospodarczej.
 4. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określą
 5. regulaminy uchwalane przez Zarząd.
 6. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia działalności przez Fundację, a kończy dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym się rozpoczął. W przypadku rozpoczęcia działalności przez Fundację po 1 lipca 2022 roku, pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2023 roku.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 18

Organami Fundacji są Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji

§ 19

 1. Rada Fundacji (dalej również jako „Rada”) jest organem kolegialnym o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych, nadzorczych i kontrolnych.
 2. Rada Fundacji składa się z 3 do 7 członków
 3. Kadencja Rady Fundacji trwa cztery lata i jest kadencją wspólną. Członek Rady może być powoływany na kolejne kadencje.
 4. Przewodniczącego i członków Rady Fundacji każdorazowo powołuje i odwołuje Fundator.
 5. Członkowie Rady Fundacji:
  1. pobierają wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach Rady oraz uzyskują zwrot udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Rady, w tym kosztów podróży i zakwaterowania, na zasadach określonych w Regulaminie Rady Fundacji;
  2. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z członkami Zarządu, w okresie pełnienia funkcji, w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  3. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
   publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, zwołuje posiedzenia Rady Fundacji i przewodniczy im oraz reprezentuje Radę Fundacji.
 7. Rada Fundacji może wybrać ze swojego grona Zastępcę Przewodniczącego, który zastępuje Przewodniczącego w przypadku niemożności wykonywania przez niego obowiązków.
 8. Mandaty członków Rady Fundacji wygasają z dniem:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok pełnienia funkcji;
  2. odwołania członka Rady Fundacji przez Fundatora;
  3. doręczenia Fundatorowi pisemnej rezygnacji z członkostwa w Radzie wraz z oświadczeniem o przesłaniu rezygnacji do wiadomości Zarządu Fundacji oraz Przewodniczącego Rady, a w przypadku rezygnacji przez Przewodniczącego – innemu członkowi Rady Fundacji;
  4. uprawomocnienia się wyroku skazującego za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  5. śmierci członka Rady.

§ 20

 1. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach co najmniej raz na kwartał.
 2. Dopuszcza się odbywanie posiedzeń przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz podejmowanie uchwał drogą elektroniczną.
 3. Informacja o możliwości udziału w posiedzeniu Rady Fundacji przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość winna być wskazana w zawiadomieniu o posiedzeniu. Zawiadomienie takie winno jednocześnie zawierać dokładny opis sposobu uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu.
 4. Posiedzenie Rady Fundacji prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość winno odbywać się przy zachowaniu niżej wskazanych wymogów:
  1. transmisja obrad posiedzenia Rady winna odbywać się w czasie rzeczywistym;
  2. posiedzenie winno zapewniać dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, aby każdy z członków Rady miał możliwość wypowiedzenia się w toku obrad;
  3. każdy z członków Rady ma prawo do oddania głosu w głosowaniach przed lub w toku posiedzenia osobiście.
 5. Dopuszcza się podejmowanie uchwał w trybie pisemnym. W takim przypadku Przewodniczący Rady lub osoba przez niego upoważniona, udostępnia projekt uchwały wszystkim członkom Rady Fundacji wraz z informacją o sposobie i terminie oddania głosu. Uchwała podjęta w trybie pisemnym, dla swojej ważności wymaga powiadomienia wszystkich członków Rady Fundacji o treści projektu uchwały.
 6. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek
  Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 7. Posiedzenie Rady Fundacji, zwoływane na wniosek Zarządu lub Fundatora powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż dwadzieścia jeden dni od daty złożenia wniosku.
 8. Przewodniczący Rady Fundacji zawiadamia członków Rady Fundacji o porządku dziennym, terminie i miejscu posiedzenia z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.

§ 21

 1. W posiedzeniu Rady mogą uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
 2. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, chyba że postanowienia niniejszego Statutu dla podjęcia konkretnej uchwały przewidują inną większość.
  W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 3. Posiedzenie Rady Fundacji jest władne do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Rady Fundacji, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i porządku obrad posiedzenia Rady Fundacji.
 4. Posiedzenia Rady Fundacji mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku posiedzenia.
 5. Głosowania Rady Fundacji są jawne, z wyłączeniem głosowania nad podjęciem uchwał w sprawach osobowych.
 6. Rada Fundacji uchwala regulamin określający szczegółowo jej organizację, tryb postępowania, kompetencje członków Rady i zasady ich wynagradzania. Regulamin wymaga zatwierdzenia przez Fundatora.

§ 22

 1. Do zadań Rady Fundacji należy podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących:
  1. nadzoru nad działalnością Fundacji i realizacją jej celów, w szczególności nadzoru nad działalnością Zarządu Fundacji;
  2. wytyczania głównych kierunków działalności Fundacji;
  3. powoływania i odwoływania członków Zarządu;
  4. powoływania i odwoływania członków Rady Programowej,
  5. ustalania wynagrodzenia członków Zarządu;
  6. ustalania wynagrodzenia członków Rady Fundacji i przyznawania zwrotu udokumentowanych
   wydatków związanych z uczestnictwem w pracach Rady w oparciu o regulamin Rady Fundacji;
  7. oceny pracy Zarządu, zatwierdzania corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielania członkom Zarządu absolutorium;
  8. zajmowania stanowiska w sprawie działań Fundacji, samodzielnie lub na wniosek Zarządu;
  9. wyrażania zgody na zaciąganie przez Fundację zobowiązań majątkowych o wartości przekraczającej jednorazowo 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych), przy czym przyjmuje się, iż dla świadczeń powtarzających się wartością zobowiązania jest suma tych świadczeń w okresie kolejnych 12 miesięcy;
  10. zatwierdzania uchwał Zarządu w sprawie utworzenia oddziału, zakładu, filii Fundacji oraz o przystąpieniu do krajowych i zagranicznych fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji;
  11. uchwalenia regulaminu Zarządu,
  12. zatwierdzania regulaminu Rady Programowej uchwalonego przez Zarząd;
  13. zatwierdzania uchwały o połączeniu Fundacji z inną fundacją;
  14. podjęcia uchwały, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu, o likwidacji Fundacji, powołaniu likwidatora Fundacji i przeznaczeniu jej majątku;
  15. wyrażania opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;
  16. wnioskowania do Fundatora o zmianę Statutu.
 2. Rada Fundacji jest uprawniona do:
  1. żądania od Zarządu Fundacji okazania wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji lub innych nośników informacji, a także udostępnienia danych mających związek  z przedmiotem kontroli;
  2. żądania od Zarządu Fundacji pisemnych informacji oraz wyjaśnień.

Zarząd Fundacji

§ 23

 1. Zarząd Fundacji kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji składa się z 1-2 osób, w tym z Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 4. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji. W przypadku odwołania członka Zarządu przez Fundatora, zgodnie z § 23 ust. 8 pkt 3, Fundator ma prawo powołać nowego członka Zarządu, jeśli Rada Fundacji nie zrobi tego w terminie miesiąca od ustania członkostwa w Zarządzie Fundacji.
 5. Członek Zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje za wynagrodzeniem. O wysokości wynagrodzenia decyduje Rada Fundacji. Wynagrodzenie Członka Zarządu nie może być wyższe niż 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 7. Kadencja członka Zarządu trwa cztery lata i jest kadencją wspólną. Członek Zarządu może być powoływany na kolejne kadencje.
 8. Mandaty członków Zarządu Fundacji wygasają z dniem:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok pełnienia funkcji;
  2. upływu kadencji, na jaką członek Zarządu został powołany;
  3. odwołania członka Zarządu przez Fundatora albo Radę Fundacji;
  4. uprawomocnienia się wyroku skazującego za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
   publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  5. upływu 14 dni od doręczenia Przewodniczącemu Rady Fundacji pisemnej rezygnacji z członkostwa;
  6. śmierci członka Zarządu.

§ 24

 1. Zarząd obraduje na posiedzeniach co najmniej dwa razy w miesiącu.
 2. Dopuszcza się odbywanie posiedzeń przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz podejmowanie uchwał drogą elektroniczną.
 3. Informacja o możliwości udziału w posiedzeniu Zarządu Fundacji przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość winna być wskazana w zawiadomieniu o posiedzeniu. Zawiadomienie takie winno jednocześnie zawierać dokładny opis sposobu uczestnictwa oraz wykonywania prawa głosu.
 4. Posiedzenie Zarządu Fundacji prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość winno odbywać się przy zachowaniu niżej wskazanych wymogów:
  1. transmisja obrad posiedzenia Zarządu winna odbywać się w czasie rzeczywistym;
  2. posiedzenie winno zapewniać dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, aby każdy z Członków Zarządu miał możliwość wypowiedzenia się w toku obrad,
 5. Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy albo na wniosek członka Zarządu lub na wniosek Rady Fundacji lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 6. Posiedzenie Zarządu, zwoływane na wniosek członka Zarządu, Rady Fundacji lub Fundatora powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż dwadzieścia jeden dni od daty złożenia wniosku.
 7. Prezes Zarządu zawiadamia członków Zarządu o porządku dziennym, terminie i miejscu posiedzenia z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem.
 8. Dopuszcza się podejmowanie uchwał w trybie pisemnym. W takim przypadku Prezes Zarządu lub osoba przez niego upoważniona, udostępnia projekt uchwały wszystkim członkom Zarządu wraz z informacją o sposobie i terminie oddania głosu. Uchwała podjęta w trybie pisemnym, dla swojej ważności wymaga powiadomienia wszystkich członków Zarządu o treści projektu uchwały.

§ 25

 1. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć członkowie Rady Fundacji, kierownicy jednostek organizacyjnych, pracownicy Fundacji oraz inne zaproszone osoby z głosem doradczym.
 2. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 3. Posiedzenie Zarządu Fundacji jest władne do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Zarządu, a wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i porządku obrad posiedzenia Zarządu Fundacji.
 4. Posiedzenia Zarządu Fundacji mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Fundacji wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku posiedzenia.
 5. Głosowania Zarządu Fundacji są jawne, z wyłączeniem głosowania w sprawie podejmowania uchwał w sprawach osobowych.
 6. Rada Fundacji uchwala regulamin Zarządu określający szczegółowo jego organizację, tryb postępowania, kompetencje członków Zarządu i zasady ich wynagradzania.

§ 26

Zarząd Fundacji zajmuje się wszelkimi sprawami niezastrzeżonymi do kompetencji Rady Fundacji, a w szczególności do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

 1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
 2. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
 3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
 4. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji, z wyjątkiem regulaminów i aktów wewnętrznych, których uchwalenie należy do kompetencji Rady Fundacji;
 5. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji;
 6. podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia oddziału, zakładu, filii Fundacji oraz o przystąpieniu do krajowych i zagranicznych fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji;
 7. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasady i wysokość wynagrodzeń oraz innych gratyfikacji dla pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem § 22 ust. 1 pkt 9 Statutu;
 8. uchwalanie regulaminu organizacyjnego Fundacji;
 9. wnioskowanie do Fundatora w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją;
 10. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
 11. sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;
 12. kierowanie działalnością gospodarczą Fundacji i odpowiedzialność za wyniki działalności gospodarczej, jeśli jest prowadzona;
 13. ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień, odznaczeń i innych form uhonorowania osób zasłużonych dla idei i celów Fundacji, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Fundacji;
 14. podejmowanie decyzji o utworzeniu przez Fundację funduszy celowych oraz uchwalanie regulaminów tych funduszy;
 15. wnioskowanie do Rady Fundacji o podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji, powołania likwidatora Fundacji i przeznaczenia jej majątku;
 16. wnioskowanie do Fundatora o zmianę Statutu.
 17. podejmowanie uchwał we wszelkich sprawach nieprzekazanych do kompetencji Rady Fundacji lub Fundatora.

§ 27

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu łącznie, a jeśli Zarząd jest jednoosobowy – członek Zarządu samodzielnie.

Rada Programowa

§ 28

 1. Dla merytorycznego wspierania działalności statutowej Fundacji, Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji może powołać Radę Programową Fundacji.
 2. Rada Programowa Fundacji pełni funkcję doradczą dla organów Fundacji.
 3. Rada Programowa składa się z co najmniej 3 członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji. Członkami Rady Programowej Fundacji mogą być osoby fizyczne lub prawne.
 4. Rada Programowa Fundacji wybiera ze swojego składu Przewodniczącego Rady Programowej Fundacji.
 5. Członkowie Rady Programowej pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
 6. Do zadań Rady Programowej należy:
  1. opiniowanie na prośbę Zarządu Fundacji lub Rady Fundacji najważniejszych programów
   działalności Fundacji;
  2. występowanie z inicjatywami dotyczącymi nowych przedsięwzięć z zakresu działalności statutowej Fundacji i przedstawianie ich Zarządowi Fundacji lub Radzie Fundacji;
  3. działanie na rzecz budowania dobrego wizerunku Fundacji poprzez propagowanie celów i osiągnięć Fundacji.
 7. Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu Rady, o którym wszyscy członkowie Rady Programowej zostali prawidłowo zawiadomieni. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Programowej.
 8. Uchwały Rady Programowej mają charakter doradczy i opiniotwórczy.
 9. Uchwały Rady Programowej nie mają charakteru wiążącego dla Zarządu Fundacji, chyba że ich postanowienia zostaną zatwierdzone w formie uchwały Rady Fundacji.
 10. Rada Programowa odbywa posiedzenia co najmniej raz w roku.
 11. W posiedzeniach Rady Programowej, na jej zaproszenie bądź na własny wniosek, uczestniczą członkowie Rady Fundacji i Zarządu.
 12. Rada Programowa działa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

Rozdział V

Zmiana Statutu

§ 29

 1. Zmiana Statutu Fundacji może nastąpić przez przyjęcie odpowiedniej uchwały przez Fundatora, z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji.
 2. O zmianie Statutu Fundator zawiadamia niezwłocznie Radę Fundacji i Zarząd Fundacji.
 3. Zmiana Statutu nie może naruszać w istotny sposób celów realizowanych przez Fundację.

Rozdział VI

Postanowienia Końcowe

§ 30

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. Zgody na połączenie udziela Fundator na wniosek Zarządu zaopiniowany przez Radę Fundacji.

§ 31

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, z inicjatywy własnej lub na wniosek Zarządu lub
  Fundatora, w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu wywołania skutków prawnych wymaga
  zatwierdzenia przez Fundatora.
 3. Likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd albo likwidator powołany przez Radę Fundacji.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na cele zbieżne z celami statutowymi Fundacji lub na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej innych fundacji o zbliżonych celach.

§ 32

 1. Fundacja składa coroczne sprawozdanie z działalności właściwemu ministrowi.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd rejestrowy.